تبلیغات
DJ SIYAVASH BND - نكاتی كه یك خواننده باید رعایت كند

DJ SIYAVASH BND

DJ SIYAVASH BND

DJ SIYAVASH BND

DJ SIYAVASH BND

DJ SIYAVASH BND
DJ SIYAVASH BND
ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد
تبلیغات در سایت ما تبلیغات در سایت ما تبلیغات در سایت ما
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
نویسندگان
آرشیو
ابر برچسب های سایت
تبلیغات
نكاتی كه یك خواننده باید رعایت كند
آواز خوش ازکام ودهان شیرین

                                        ورنغمه کندورنکنددل بفریبد

گرنغمه عشاق وحجاز است وسپاهان

                                                   ازحنجره مطرب مکروه نزیبد

۱-یک خواننده خوب باید حتما باادب فارسی ومخصوصاشعر ماوس وهمدم باشدومدام جستجویش را در زمینه شناخت شعر ومفاهیم آن مخصوصا شعر عرفانی ادامه داده وقطع نکند.

۲-غزلخوان باید شعر خوب وفراوان درحافظه داشته باشدتاهرگاه که لازم شدآوازی بخوانددربدردنبال دفتر ودستک ودیوان شاعران نگرددویادر هنگام آواز خوانی مجبور نباشدتکه کاغذی دردست داشته واز روی آن بخواند.

۳-مهمترین صنعتی که یک خواننده باید داشته باشد، مناسب خوانی است.یعنی زمان وزمانه ومردم رادر نظر گرفته وبعد غزل ومقام آواز را انتخاب کند.یعنی فصل ووضیت اجتمائی، اتفاقات روز وخلقیات وسلیقه هاوسطح بینش ودانش شنونده هایش را در نظر گرفته ومتناسب باآن شعر ومایه آواز رابر گزیند.

۴-بیان صحیح شعروتکلم واضح کلمات وجملات، رکن اصلی ورسالت آواز خوان است، چون درغزلخوانی یک سلسله زنجیره ارتباط هست که گسستنی نیست به این معنی که  هدف اصلی در این کار(مردم)است، که خود مقدس ترین واژه است.

شاعر برای مردم شعر گفته است،غزلخوان درخدمت شاعر است وشعر اورا میخواند، نوازنده غزلخوان راهمراهی میکند وگاه اورا هدایت هم میکند.

پس برای مراعات حقوق مردم،خواننده باید مقامی مناسب حال وهوای غزل ومجلس بر گزیندونوازنده اورادر این راه یاری دهد.وبنابراین  شرط اول، ارائه شعر است،درحال وهوای اهورائی موسیقی به شنونده.

۵-خواننده باید جملات وکلمات راصحیح ودرست بیان کند.

۶-توجه داشته دباشد که براساس نظریات قدما،مطابق باعروض شعرانتخاب نموده وبخواند.

۷-ارکان شعر باید با جمله های موسیقی آوازی مطابقت کلی داشته باشد.پارگی جملات آوازی وشعری نتیجه بی ملاباتی خواننده بوده وعدم اطلاع اورامیرساند.

۸-خواننده خوب درتطبیق جملات شعری با جملات آوازی به طوری عمل میکندکه به قول قدما اوازش نقش داشته باشد،یعنی نیازی برای به کار گرفتن ادوات تحریر ازقبیل امان-حبیب من- دوست دوست-خدا خداو...نباشد.

۹-خواننده خوب درمیان جملات شعری تحریربی جا نمیدهدودر مواقع لزوم ازانواع واقسام تحریرهای موجود استفاده خواهد نمود.

۱۰-خواننده خوب،باید موسیقی حروف کلمات را بشناسدوحروف پرطنین،نیم کنگ وگنگ را به خوبیتشخیص دهدوهریک را بجای خود بکار ببندد.

۱۱-تکرار یک کلمه یک مصراع ویایک بیت درآوازتجویزشده وخوب است به شرط آن که خواننده درست کلمات ومصراعهای شاه بیت غزل راکه مورد توجه خاص شاعر بوده است بشناسد وانتخاب کند وآنگاه به جاوبه موقع  با اسلوب صحیح اجراکند.

۱۲-تاکید غزلخوان باید در پایان هر شعرهمیشه برروی کلمه قافیه باشدودقت کند که اگر غزل ردیف داردروی ردیف تکیه وتاکید نداشته باشد.

۱۳-خواننده خوب کسی است که تا شعری را خوب نفهمیده حاضر به خواندن ان نباشد.

۱۴-کششهای طولانی وبیجا موجب کسالت شنونده میشود،لذاخواننده باید ازاین کششهابپرهیزد(حداکثردوکشش درهرمصراع یایک جمله شعری)چنانچه درخوشنویسی هم دوحرف کشیده دریک جمله مینویسند.

۱۵-برای کششهاوتحریرهاباید از هجای بلند استفاده کرد.تحریروکششهای بلندروی

هجاهای کوتاه بی اطلاعی خواننده را نسبت به مسائل فنی آوازخوانی میرساند.

۱۶-در خواندن نباید شتاب کردودر بیان جملات هم عجله جایز نیست.خواننده باید فرصت بدهد که شنونده یک جمله را در ذهن خودمتمرکز کند وآنگاه جمله بعدی را تحویل دهد.

۱۷-خواننده ای که صدای اوج مطلوب ویابرعکس بم مرغوب دارد،نباید روی این دومورد تاکید ورزد(یعنی خواننده اوج خوان همیشه اوج بخواند وبم خوان،بم بخواند) چراکه تعبیر بر خودنمایی میشودوهمچنین است که درموردنوع تحریرهایی که بیشتر به(چهچهه)معروفند.

 ۱۸-تبعیت ازتوالی کلاسیک گوشه هادردستگاهی که میخواندالزامی نبوده وحتی درپاره ای موارد کسالت آورویکنواخت است.خواننده باید گوشه هارامتناسب بامضافین ابیاتی که میخواندانتخاب کند.

۱۹-اگرخواننده به گوشه یا مقام خاصی تسلط وعلاقه دارد از کاربرد زیاد آن بپرهیزد،چون تکرار آن موجب بی ملامتی وبی نمکی میگردد.

۲۰-یک خواننده خوب کسی است که امکانات سازی وتوانایی نوازنده رادر نظر بگیرد.وچیزی رانخواند که نوازنده توان اجرائی آن را نداردوهمجنین است که متقابلا نوازنده نبایددردست و پای خواننده بپیچد.

۲۱-کشش وتحریر روی هجاهای وسط کلمه بطوری که کلمه را به دوپاره کنددرست نیست.

۲۲-خواننده باید بکوشد درمجموع یک مجلس آوازخوانی،یک نوع هماهنگی بین اشعاری که میخواندباشد،یعنی مفاهیمی که درغزل وترانه هست در مثنوی هم باشد وحال کلی کار نیز یکدست باشد.

۲۳-برای خواننده خوب واجب وضروری است که مسئله ضرب رامهم دانسته وبه ان تسلط داشته باشد ودر هنگام آوازخوانی چندبیتی رادرمقاطعی ازآواز به صورت ضربی اجرا نمایدتاآوازش ازحالت یکنواختی وکسالت آورخارج شود.

۲۴-اگردرمجلسی جزاوخواننده های دیگرهم هستند(اعم از پیشکسوت ونوخاسته)نبایداحترام لازم رانسبت به آنها فراموش کند.

۲۵-خواننده باید همواره بانوازندگانی همکاری کندکه واجدمقام هنرمند باشندتادر(دادوستددرونی وحال)دچار گمراهی وواماندگی نشود.

۲۶-تعاریف وتشوق وتمجیدهایی که ازسرصدق ویامعرضانه ازطرف اشخاص نسبت به اومیشود را بادقت نگریسته ومواظب باشد،به قول زنده یاداستاداحمدعبادی(ذلیل بارک الله نشود)

۲۷-مراقبت ازفیزیک حنجره-به موقع خواندن وپرهیزاززیادباز کردن دهان وتغیرات ناخوشاینددرچهره،ازوظایف خواننده است،چون این امر درشنونده سخت موثرمی افتد(برای حصول این مطلب تمرین درمقابل آینه ضروری است.

۲۸-خواننده،اشعارمحلی راتاخوب نداند ونشناسد نباید بخواند،چون تقلیدصوتی کلمات،مختصردراعراب،معانی ضدونقیصی میدهد.

۲۹- ترقی های روزافزون موسیقی درعصر حال واینده به صورت های تئوریک خوانندگان را برآن میداردتاحدی خاص ازاصطلاحات ومسائل تئوری فنی رایج درفرهنگ های موسیقی دنیادراطلاع باشند.

۳۰-برای جوانان اشعاری که اززنان سخن گفته باشدبخوان وبرای کسانیکه روح پرتحرک وجنگاوری دارند،اشعار محزون نخوان ودوبیتی های ماوراالنهری درحرب وخون ریختن بخوان.

ودیگرآنکه مطربان را بزرگتری هنر صبوری است ونیز باید(خنیاگرکوروکرولال باشد).یعنی گوش بجائی نداردکه نبایدداشت وجایی ننگرد که نبایدنگریست وچون ازآن سرابرودوآنجاچیزی دیده باشد وشنیده،جای دیگرنگوید،چنان مطربی همیشه بامیزان باشد.

برگرفته شده ازکتاب راه ورسم منزلهااثرآقای منصوراعظمی کیا

  • نظرات ()
    نویسنده :
    تاریخ ارسال پست: : جمعه 20 تیر 1393 ساعت: 08:30 ب.ظ
    آخرین ویرایش مطلب در تاریخ: - ساعت: -
    داغ کن - کلوب دات کام
مشاهده ادامه مطلب
نظرات پست
پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:48 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back
later. Cheers
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:09 ق.ظ
شریک من و من کاملا وبلاگ خود را دوست دارم و اکثر پست های شما را پیدا می کنم
فقط چیزی هست که من دنبالش هستم یک مهمان ارائه می دهد
نویسندگان برای نوشتن مطالب به صورت شخصی؟ من نمی توانم پست بزنم یا درباره بسیاری از موضوعات شما توضیح دهم
نوشتن مرتبط با اینجا باز هم، وب سایت فوق العاده!
جمعه 4 اسفند 1396 04:57 ق.ظ
سلام دوست عزیزم من می خواهم بگویم این پست شگفت انگیز است
عالی نوشته شده و با تقریبا همه اطلاعات قابل توجهی آمده است.
من می خواهم پست های بیشتری مانند این را ببینم
سه شنبه 1 اسفند 1396 12:29 ق.ظ
وبلاگ شگفت آور من آن را در حالی که جستجو در اخبار یاهو پیدا کردم. آیا تو
هر گونه پیشنهاد در مورد چگونگی ثبت نام در اخبار یاهو
من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد که آنجا بمانم!
به سلامتی
دوشنبه 16 بهمن 1396 06:33 ب.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ فوق العاده ای بگویم!
من یک سوال سریع داشتم که می خواستم بپرسم
برای شما مهم نیست. من علاقه مند شدم چکار کنم
شما خودتان را متمرکز می کنید و قبل از نوشتن سر خود را پاک کنید.
من زمان دشواری را در ذهنم داشتم که ایده هایم را در آنجا پیدا کنم.
من لذت بردن از نوشتن، اما فقط به نظر می رسد مانند اولین 10 تا 15 دقیقه به هدر رفته فقط تلاش می کنند
چطور شروع کنید. هر ایده یا نکات؟ با تشکر!
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:19 ق.ظ
من از صفحات مختلف وب به جز کیفیت صوتی برای آهنگ های صوتی موجود در این وب بازدید کردم
واقعا فوق العاده است
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:03 ق.ظ
اینها ایده های فوق العاده شگفت انگیز در مورد وبلاگ نویسی هستند.
شما برخی از چیزهای دلپذیر را در اینجا لمس کرده اید.

هر چی رو به عقب برگردونی
جمعه 10 آذر 1396 02:01 ق.ظ
این پایان روز من است، اما قبل از پایان من خواندن این مقاله بزرگ را دارم
برای بهبود مهارت های من
پنجشنبه 18 آبان 1396 10:11 ب.ظ
وب سایت خیلی خنده دار! پسر.. زیبا.. فوق العاده..
من وبلاگ شما را نشانه می گیرم و علاوه بر این خوردها را می گیرم؟
من خوشحالم که اطلاعات مفید زیادی در اینجا در ارسال ارائه می دهم
ما می خواهیم استراتژی های بیشتری را در این زمینه بکار ببریم، برای به اشتراک گذاری.
.....
یکشنبه 14 آبان 1396 01:57 ق.ظ
این پاراگراف، ایده ای واضح را برای بازدیدکنندگان جدید وبلاگ نویسی طراحی می کند که در واقع چگونگی انجام وبلاگ نویسی است.
یکشنبه 14 آبان 1396 01:32 ق.ظ
سلام! من می دانم این نوع از موضوع است، اما من تعجب کردم اگر شما می دانستید که در آن من می توانم پیدا کنم
پلاگین captcha برای فرم نظر من؟ من استفاده میکنم
همان پلت فرم وبلاگ به عنوان شما و من مشکل پیدا کردن یکی از آن؟
خیلی ممنون!
یکشنبه 14 آبان 1396 01:30 ق.ظ
سلام! این نوع از موضوع است اما من نیاز به برخی از مشاوره از تاسیس است
وبلاگ. آیا سخت است که وبلاگ خود را راه اندازی کنید؟ من خیلی techincal نیست اما
من می توانم چیزهای خیلی سریع را شکل دهم. من فکر میکنم
من خودم را ساختم اما مطمئن نیستم کجا شروع کنم
آیا شما نکات یا پیشنهادات دارید؟ به سلامتی
دوشنبه 8 آبان 1396 10:29 ب.ظ
سلام، من می خواهم برای به دست آوردن آخرین بروزرسانی ها برای این وب سایت مشترک شویم، بنابراین کجا می توانم این کار را انجام دهم لطفا کمک کنید.
دوشنبه 8 آبان 1396 07:55 ب.ظ
وقتی که من در ابتدا یک نظر را ترک کردم، به نظر میرسد که نظرات جدید را به من اطلاع دهید
اضافه شده است - کادر انتخاب و از حالا به بعد هر یک از نظر
اضافه شده است من چهار ایمیل با نظر دقیق دریافت کنید.

باید وسیله ای باشد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟
با تشکر!
دوشنبه 8 آبان 1396 02:36 ب.ظ
تحسین از زمان و انرژی شما را در وب سایت خود و در اطلاعات عمیق ارائه شده است.
خوب است که هر روز یکبار یک وبلاگ بیاورید که اینطور نیست
همان مواد تاریخی را از بین می برد. خواندن فانتزی! من نجات دادم
سایت شما و من اضافه کردن خوراک RSS خود را به
حساب گوگل من
یکشنبه 30 مهر 1396 12:55 ق.ظ
سلام همکارانم، مقاله فوق العاده ای در مورد فرهنگ و به طور کامل توضیح دادم، آن را نگه دارید
تمام وقت
یکشنبه 16 مهر 1396 06:58 ب.ظ
شما بعضی از نکات خوب را در آنجا ساخته اید من برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع به اینترنت مراجعه کردم و بسیاری از مردم بر این عقیده بودند
با نظرات شما در این وب سایت.
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:46 ق.ظ
من اطلاعات ارزشمندی را که در اختیار شما قرار می دهید دوست دارم
مقالات من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و دوباره به اینجا نگاه خواهم کرد
به طور منظم. من کاملا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را درست می دانم
اینجا! با آرزوی پیروزی برای آینده!
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:16 ق.ظ
با تشکر از شما برای هر وبلاگ دیگر آموزنده. جای دیگری من هستم
گرفتن این نوع از اطلاعات در چنین رویکردی کامل نوشته شده است؟

من یک سرمایه گذاری دارم که اکنون کار می کنم
و من برای چنین اطلاعاتی در نظر گرفته ام.
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:50 ق.ظ
hello there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the
web site many times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting
content. Ensure that you update this again very soon.
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:15 ق.ظ
سایت خیلی جالب مرد.. زیبا..
شگفت انگیز.. من وب سایت خود را نشانه و همچنین خوردها را؟
من راضی هستم که از اطلاعات مفید مفید استفاده کنم
اینجا در داخل ارسال، ما نیاز به کار بیشتر
تکنیک ها در این زمینه، با تشکر برای به اشتراک گذاری.
.....
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:56 ب.ظ
آیا سایت شما صفحه تماس دارد؟ من دارم
مشکل پیدا کردن آن، اما من می خواهم به شما یک ایمیل ارسال کنم.
من برخی از ایده های خلاقانه برای وبلاگ شما دارم که ممکن است علاقه مند به شنیدن آن هستید.
در هر صورت، سایت عالی و من منتظر هستم
مشاهده آن در طول زمان رشد می کند.
دوشنبه 13 شهریور 1396 07:50 ق.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic but I was
wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:50 ب.ظ
Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to
see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر